Spring naar inhoud
 • weizigt

  Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) Verordeningen Verordeningen

Verordeningen

Bekijk alle Dordtse verordeningen op het web.


Inspraakverordening >>


Referendumverordening >>


Verordening burgerinitiatief >>

 

 

Inspraakverordening

In de laatste fase van een project of beleidsvoornemen is er vaak nog een inspraakprocedure, een formeel juridisch recht om een mening (zienswijze)over een beleidsvoornemen kenbaar te maken, voordat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad er een definitief besluit over neemt.  
 

Verschil tussen participatie en inspraak

Onder participatie verstaan we 'het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering, of -evaluatie.' 

Participatie gebeurt dus in een zo vroeg mogelijk stadium - zie de ParticipatieWijzer Dordrecht. Inspraak is de formele, afrondende fase waarin iedere individuele inwoner of andere belanghebbende partij voor de laatste maal expliciet de gelegenheid krijgt om te reageren.
De inspraakprocedure vindt plaats conform de betreffende wettelijke verplichting (afhankelijk van het beleidsonderwerp). Als er geen wettelijke verplichting is, dan vindt de inspraak plaats conform de Dordtse inspraakverordening. 
 

Ga bij start project na of inspraak een wettelijke verplichting is

Zorg ervoor dat je vroegtijdig weet of inspraak bij je project wettelijk verplicht is. En zo nee, bepaal of er redenen zijn om toch een formele inspraakprocedure te volgen conform de Inspraakverordening gemeente Dordrecht.
Ga dit na bij de start van ieder nieuw project of beleidsontwikkeling. Je neemt dit op in je startnotitie en planning. Ook voor de communicatie over de beïnvloedingsruimte gedurende het project is dit van belang.


Spreekrecht in commissievergadering

In de 'Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad' zegt hoofdstuk 7 spreekrecht voor burgers het volgende:


Artikel 25
 • 1. Burgers kunnen tijdens de vergaderavond van de adviescommissie in sprekerskamers op het sprekersplein het woord voeren over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen met inachtneming van het bepaalde in artikel 26.
 • 2. Tot de in lid 1. bedoelde burgers worden ook gerekend vertegenwoordigers van instellingen, organisaties en bedrijven.
Artikel 26
 • 1. Insprekers dienen zich vóór 16.00 uur op de maandag voor de eerstvolgende commissievergadering bij de griffie - onder vermelding van het onderwerp en persoonlijke gegevens - aan te melden. De griffie zorgt dat de voorzitter(s), de commissieleden, de portefeuillehouder en de agendacommissie vóór de vergadering geïnformeerd worden over de aangemelde insprekers. Tijdens de vergadering laat de dienstdoende commissiesecretaris een lijst rondgaan, waarop de insprekers hun naam en adres kunnen invullen voor latere toezending van de notulen van de vergadering.
 • 2. Insprekers krijgen in de sprekerskamer circa vijf minuten gelegenheid het woord te voeren, gevolgd door het gesprek met de commissie. In totaal wordt voor de sprekerskamer maximaal 45 minuten tijd gepland. Op voorstel van de kamervoorzitter of gespreksleider kan echter aan de hand van het opgegeven aantal sprekers door de agendacommissie worden besloten dat een andere spreek- en/of gesprekstijd in acht zal worden genomen.
 • 3. Sprekerskamers over geagendeerde onderwerpen worden vervolgd met de kamergewijze behandeling van het onderwerp door de adviescommissie Portefeuillehouders worden geacht voor deze sprekerskamers als toehoorder te zijn uitgenodigd teneinde in de aansluitende behandeling antwoord te kunnen geven op vragen vanuit de commissie. Bij aanvang memoreert de kamervoorzitter in het kort de hoofdlijnen van het voorstel, zo mogelijk de overwegingen van het college naar aanleiding van de inspraakreacties en de besluitvorming van het college over het voorstel.
 • 4. Sprekerskamers over niet-geagendeerde onderwerpen worden na aanmelding door de agendacommissie gepland op één van de eerstvolgende vergaderavonden van de adviescommissie, behalve wanneer sprake is van onderwerpen als bedoeld in lid 6.
 • 5. Wanneer een voorstel al eerder onderwerp van inspraak geweest is en er bestuurlijke besluitvorming over de inspraakreacties heeft plaatsgevonden, worden de reacties en de besluiten daarover opgenomen in het voorstel aan de adviescommissie. Het spreekrecht beperkt zich in zo'n geval tot de politieke besluiten over het onderwerp.
 • 6. Van spreekrecht op het sprekersplein kan geen gebruik worden gemaakt:
  • a. bij de behandeling van bezwaarschriften die krachtens een wettelijke regeling tegen een besluit zijn ingediend;
  • b. wanneer sprake is van een beroepsprocedure of een bij de rechter of ombudsman aanhangig gemaakt juridisch geschil respectievelijk ingediende klacht tussen de inspreker of de door hem vertegenwoordigde partij enerzijds en de gemeente anderzijds;
  • c. over zaken waarvoor de gemeentelijke klachtenprocedure open staat, inclusief aantijgingen en/of bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren;
  • d. voor individuele en niet tot een algemeen belang herleidbaar persoonlijk belang;
  • e. indien over hetzelfde onderwerp eerder is ingesproken en daaraan geen nieuwe feiten kunnen worden toegevoegd.
 • 7. Burgers nemen geen deel aan de commissiebehandeling aansluitend aan het sprekersplein, en aan de inname van standpunten.
 • 8. De kamervoorzitter vat na de beraadslaging van de adviescommissie de mening van de leden van de adviescommissie samen en deelt de insprekers mee of en hoe het onderwerp verder zal worden behandeld.
 • 9. De burgers die zich op de presentielijst hebben aangemeld, krijgen de notulen van de vergadering toegestuurd.

Dordrecht kent diverse verordeningen. Die zijn te vinden via de website van de gemeente Dordrecht. Hier enkele belangrijke voor als het gaat om inspraak / participatie.