Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Maak een krachtenveldanalyse

Vraag daarbij aan collega's, bijvoorbeeld via de gebiedsmanager, om advies voor kennis van de wijk(en) waar je project plaatsvindt, en over ervaringen en contacten met bewoners, belangengroepen en netwerken.

 

Het maken van een krachtenveldanalyse komt ook aan bod in de trainingen PM 1 en PM 2 (Projectmanagement, aanmelden via Trainingcentrum Drechtsteden).

 

Verder is het een onderdeel in Factor C. Vraag via je communicatieadviseur om ondersteuning en een facilitator van de afdeling Communicatie, die je kan helpen bij het vormgeven van een werksessie - of meerdere - hierover.

    


Actoren

Wie hebben er invloed op je project? Wie worden door je project beïnvloed? Mogelijke actoren zijn bijvoorbeeld: huidige bewoners (denk aan de verschillende leeftijdsgroepen), toekomstige bewoners, direct omwonenden, ondernemers, leerlingen, sporters, de projectontwikkelaar, actiegroepen, maatschappelijke organisaties, bewonersgroepen en -comités, enzovoorts.
Ook (interne) partijen als college, gemeenteraad, sectoren en afdelingen breng je bij de krachtenveldanalyse in beeld.

    

Hoe gaat een krachtenveldanalyse in zijn werk?

Stel jezelf de volgende vragen:

Omgevingsanalyse (weten wat er speelt)

Wat gebeurt er in de omgeving?

Hoe heeft dit invloed op beleid?

Wie zijn belangrijke spelers?

Wat weten en vinden zij van ons?

Hoe wil men betrokken zijn / worden?

 

Bij de krachtenveldanalyse gaat het om de relatie die het project heeft met de actoren in de omgeving van het project. Deze relatie wordt getypeerd in termen van belangen (zijn de belangen gelijkgericht of tegengesteld) en vertrouwen (is er sprake van wederzijds vertrouwen).

Je kunt je voorstellen dat een groep die weinig belang heeft bij, en een redelijk vertrouwen in de lokale overheid, heel anders zal reageren dan een groep die er veel belang bij heeft en absoluut geen vertrouwen in de gemeente of de (ambtelijke) gesprekspartners.

Er is een tweede variant van de krachtenveldanalyse, met een indeling in 6 velden.

 

Door deze twee vragen te beantwoorden op basis van informatie over de belangrijkste spelers in het veld, ontstaat een indeling van de partijen. De analyse helpt om inzicht te krijgen in de verwachte opstelling, belangen en standpunten van de relevante partijen. Dit is het begin van het ontwerpen van een communicatie- en participatiestrategie.

 

Je kunt ook een ander schema gebruiken, bijvoorbeeld dat waarbij je, ook in vier kwadranten, aangeeft van iedere actor hoe ze denken over meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen: de drijfverenanalyse.

-         Dat wil ik niet en dat doe ik niet

-         Dat wil ik niet, maar dat doe ik wel

-         Dat wil ik wel, maar dat doe ik niet

-         Dat wil ik wel en dat doe ik

 

 

 

PM 1 en 2 en Factor C

PM (Projectmagement) gebruikt een model waarbij je Afbeeldingde actoren indeelt (66 kB) naar hun rol en met smiley’s, kleuren en lijnen aangeeft hoe ze staan ten opzichte van je project, welke verbindingen er tussen hen zijn en hoe intensief die verbindingen zijn.


Maak het persoonlijk. Het is niet zinvol te praten over dé bewoners, dé sector Stadsontwikkeling of dé pers. Die bestaan niet; ga uit van de personen. Ken je die (nog) niet, werk dan eventueel met ‘voorbeeld’personen, zoals dat ook in de reclame gebeurt; maar nog beter - leer ze snel kennen!

 

 

Meer modellen

Op de site www.managementmodellensite.nl zijn veel meer modellen te vinden, overal allerlei thema's, inclusief participatie.
Bijvoorbeeld de participatieladder (iets andere indeling dan Dordrecht hanteert) en de participatieparadox.

 

 

Lees verder over het niveau van participatie >>

Voor elk project of beleidsontwikkeling maak je een krachtenveldanalyse. In deze analyse breng je alle actoren (groepen en personen) in beeld, inclusief hun belangen, hun invloed, hun mening over het project en hoe belangrijk zij zijn voor het welslagen van het project.