Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Maak een kalender (planning)

De volgende stap is dat je een planning maakt voor de fasen van je project, inclusief het communicatie- en participatieproces. Alle activiteiten, besluitvormingsmomenten en participatie- en communicatiemomenten komen hierin.
Bewoners en andere belanghebbenden vraag je om input op de momenten waarop hun inbreng het beste kan worden meegenomen en dus het meeste nut heeft (zo vroeg mogelijk in het beleidsproces).

 

Een goede kalender:

Geeft overzicht aan iedereen in het project
Maakt afstemming tussen diverse deelprojecten mogelijk
Maakt optimaal gebruik van diverse media en middelen (meer dan je denkt) mogelijk
Geeft de tijd om bijvoorbeeld te pre-testen
• Helpt de agenda van je project / proces vast te stellen; ís de agenda

   

 

Projectfasen

Bepaal uit welke fasen je project bestaat en in welke je je nu bevindt. Initiatieffase, ontwerpfase, voorbereidingsfase of uitvoeringsfase? De verschillende fasen neem je op in de planning.
Veel meer daarover is te vinden in de aanpak volgens de trainingen van Projectmanagement: PM 1 en PM 2

         

Wettelijk verplichte inspraak?

Zorg ervoor dat je in de initiatieffase al duidelijk hebt of inspraak wettelijk verplicht is. En zo nee, of er redenen zijn om toch een formele inspraakprocedure te volgen. Als dat zo is, dan neem je dit op in de planning.

   

Participatie en communicatie

Neem in je planning ook de participatie- en communicatiemomenten op. Kies hiervoor logische momenten, ook bezien vanuit de betrokkenen.

      

Bewonersgroepen / belangengroepen

Ga na of er bestaande bewoners- of belangengroepen zijn; vraag zo nodig informatie bij de afdeling Wijkgericht werken.
Vraag groepen altijd in de eerste fasen van je project of beleidsontwikkeling of zij mee willen denken of adviseren. Neem dit op in de planning.

    

Participatie in voorfase

Niet alle projectfasen en (deel)onderwerpen zijn geschikt voor (bewoners-)participatie. Maar in principe gaat de ParticipatieWijzer ervan uit dat de belangrijkste invulling van bewonersbetrokkenheid wordt georganiseerd in de voorfase.

Dat betekent concreet dat bewoners of bewonersgroepen via verschillende middelen op de daarvoor meest geschikte momenten worden gevraagd om hun input te leveren.
De formele inspraak moet dan gezien worden als een afrondende, concluderende fase waarin iedere individuele bewoner of partij voor de laatste maal expliciet de gelegenheid krijgt om te reageren.

Het zwaartepunt van bewonersbetrokkenheid is daarmee verschoven naar het voortraject.

   

 

Welke software

Er is speciale software verkrijgbaar om de planning van je project te maken en te beheren.   
Excel kan een eenvoudiger alternatief zijn. Neem Afbeeldingbijvoorbeeld dit model (153 kB) van Wijkgericht werken.

    

         

Kalender in werksessie

Het kan nuttig zijn om de (basis)planning gezamenlijk te maken in een werksessie. Hiervoor kun je de projectleden uitnodigen en de communicatieadviseur.
De afdeling Communicatie (Factor C) en Projectmanagement (PM1 en PM 2) kunnen daar ook bij helpen.

 

 

Lees verder over de communicatiemiddelen >>