Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Checklist tijdens de uitwerking / uitvoering

Duidelijkheid over fase van het proces en mate van invloed

Vermeld in je (schriftelijke) communicatie en tijdens bijeenkomsten altijd duidelijk in welke fase het project is, welke invloed mensen tijdens deze fase hebben, wat de voorgeschiedenis is van het project en hoe het vervolgproces eruit ziet.
Bij de voorgeschiedenis en het vervolgproces vermeld je ook welke beïnvloedingsruimte is geweest en/of nog komt.

    

Participatiebijsluiter

Voeg aan schriftelijke en digitale communicatie zo nodig een apart kader toe waarin informatie staat over de fase van het projecten en de beïnvloedingsruimte. Deelnemers weten dan waar ze aan toe zijn.


 

Checklist voor communicatie over projecten en beleid

Wat willen we vertellen?
Wat gaat waar wanneer gebeuren, en waarom is dat nodig volgens de gemeente (en onze partners)?
Denk ook aan gemeentebrede beleidsdoelen en aan doelen op kleinere schaal (voor buurt, bewoners).
 
Aan wie willen we dat vertellen?
Welke bewoners, ondernemers en organisaties in welke buurten moeten dit weten? Wie kan hier last van hebben én wie heeft hier baat bij? Moeten we rekening houden met nieuwe inzichten in specifieke kenmerken van de doelgroep (zoals achtergrond, opleidingsniveau) of met gevoeligheden die gaan leven in de buurt over het onderwerp?
Vraag hierover eventueel advies aan je communicatieadviseur of de afdeling Communicatie. 


In welke fase verkeert het project?
Is het in de initiatief-, ontwerp- of uitvoeringsfase? Beschrijf wat dat inhoudt.
 
Welke beïnvloedingsruimte is er tijdens deze fase?
Leg in berichten goed uit welke beïnvloedingsruimte mensen hebben. Wat is de status van de informatie of van de bijeenkomst waarvoor je uitnodigt? Wil je mensen alleen informeren, wil je ze raadplegen (consulteren) door meningen, ervaringen en ideeën te inventariseren, vraag je om advies of wil je iets samen met bewoners oppakken (co-produceren)?
Leg uit wat de gemeente met de reacties van bewoners gaat doen.
 
Wat is de voorgeschiedenis van het project?
Welke fasen met welke beïnvloedingsruimte zijn er al geweest? Wie waren daarbij betrokken? Wanneer was dat? Hoe ging dat en wat heeft de gemeente met de reacties gedaan? Zijn er toezeggingen gedaan, is er wel/niet tegemoetgekomen aan wensen?
 
Hoe ziet het vervolgproces eruit?
Komen er nog fasen waarin mensen invloed kunnen hebben? Zo ja, wanneer is dat en op welke manier gaat dit gebeuren?
 
Extra aandachtspunt voor berichten voor de buurt of wijk bij werkzaamheden.
In het bericht moet altijd staan waaruit de werkzaamheden bestaan, wat de aanleiding daarvoor was en wat de consequenties zijn (overlast of toegevoegde waarde) voor de lezers. Daarnaast moet in het bericht staan wat de planning is (wanneer starten werkzaamheden, volgens welke fasering, wanneer is het klaar, bij wie kun je terecht met vragen of bij problemen).


Wanneer moet het bericht de bewoners en/of organisaties bereikt hebben?
Maak een planning voor het schrijven, afstemmen, laten drukken en verspreiden van het bericht. Ga er van uit dat berichten uiterlijk zeven tot tien dagen van tevoren moeten worden verspreid. En vaak is eerder - bijvoorbeeld alvast een vooraankondiging - aan te raden (denk aan uitnodigingen voor avonden; mensen moeten zo'n bijeenkomst kunnen inplannen in hun, vaak drukke, agenda).


 

Ga terug naar het overzicht van de ParticipatieWijzer >>

Tijdens de proces om te komen tot nieuw beleid of de uitvoering van een beleid of project, sta je regelmatig stil bij de voortgang. Deze checklist helpt je om de voortgang van de communicatie en participatie goed bij te houden.